ای یار و ای نگهدارم ای خدای مهربانم من را به خودم بشناسان

  در اهميت اين کار مقدس همين بس که در احاديث است که همه بهشتيان حافظان قرآن هستند و حتي اگر در دنيا نتوانسته بودند قرآن را حفظ کنند در برزخ براي آن مؤمنين که لياقت بهشت رفتن دارند فرشتگاني مأمور آموزش قرآن به اندازه لياقت آنها مي شوند تا بتوانند وارد بهشت شوند ودرجات بهشت به اندازه آيات قرآن توصيف شده که به حافظ و عامل قرآن گفته مي شود بخوان  و بالا برو.علامه حسن زاده آملي مي فرمايند "بنده در جواني اشعار زيادي را حفظ کردم ولي کسي نبود که مرا راهنمايي کند که قرآن را حفظ کنم و اين حسرت براي من ماند که بتوانم اين کار بزرگ را انجام دهم".
آموزش کامل حفظ قرآن به صورت کاملا تجربه شده حتي براي کساني که حافظه ضعيف دارند:
حفظ قرآن به اين روش مقدماتي دارد:
1- يک عزم جزم شده براي انجام اين کار مقدس
2-دانستن اهميت کار وگرامي داشتن آن با انجام دادن مراحل به موقع
3-يک نوار يا سي دي قرآن ترجيحا با صداي استاد پرهيزکار
4-يک جلد قرآن کريم با رسم الخط عثمان طه_ داراي هر صفحه 15 خط_بدون معني
5-يک قرآن با ترجمه براي ابتداي حفظ
6-يک نفر که کار را براي او ارائه دهيد و در واقع نقش معلمي که تکليف ميخواهد براي شما اجرا کند.
واما روش حفظ :
 اين روش 3 مرحله دارد که بستگي به شرايط وقت مفيد شما ميتواند اين مراحل در 2 يا 3 روز انجام شود .
براي شروع از ابتداي قرآن و سوره حمد و بعد سوره بقره شروع کنيد.
درابتداي کار از2يا3 خط شروع کنيد_کارشما براي حفظ فقط با تعداد خطوط مشخص شود نه آيه_و تا چند هفته با همين مقدار ادامه دهيد تا کار براي شما ملال آور نشود و کم کم به 5 خط وبعد نصف صحفه و حتي يک صفحه وحتي براي کساني که بيکارترندتا 2صفحه وبيشتر _يعني چند صفحه در 3 مرحله حفظ_ برسانيد.
واما توضيح مراحل:
مرحله اول:
مهمترين مرحله حفظ ،و احتمالا وقت گيرترين مرحله کار شما خواهد بود واحتمالا خستگي ظاهري والبته شيرين اين مرحله کمي زيادتر خواهد بود.پيشنهاد بنده براي وقت اين مرحله صبح زود بعد از نماز است. اول کار بايد روخواني قسمتي که حفظ شود (مثلاهمين3خط که ذکر شد)کامل شود ،به صورتي که آنقدر آن قسمت را از روي قرآن به صورت رو خواني_ فقط رو خواني تا حافظه تصويري شما از صفحه کامل شود_ همراه با نوار تکرار ميکنيم که آهنگ آيه _اگر وقت کافي براي اين مرحله گذاشته شود که بتوان آهنگ آيه را مثل استاد تقليد کرد براي کساني که در ابتداي کار هستند بسيار مفيدتر خواهد بود _وتجويد شامل ادغام ها، اظهارها، اخفاءها، تلفظ حروف، درشتي ونازکي اداي حروف و... کاملا رعايت شود .
شما در اين مرحله بايد ترجمه قسمت را هم به اندازه اي ياد بگيريد که حداقل هنگام تکرار آيه بدانيد که مفهوم آيه چيست و خداوند چه مي گويد .در اهميت اين مرحله اگر از بعد معنوي آن_ که اصلا اين حفظ مقدمه براي درک بيشتر معاني است _صرف نظر کنيم از لحاظ قوت باقي ماندن در حافظه واقعا ترجمه يک ابزار بسيار قدرتمند خواهد بود.
در اين مرحله بعد از فرا گرفتن ترجمه و آهنگ  و تجويد آيات بايد آنقدر از روي صفحه روخواني کنيم تا احساس کنيم يکبار ميتوانيم آيات مورد نظر را  از حفظ بخوانيم و بتوانيم.
توصيه ديگر در اين مرحله زياد گوش دادن به نوار است هرچه زيادتر بهتر.
مرحله دوم:
اين مرحله بايد با فاصله زماني مثلا 12ساعت تا24ساعت از مرحله اول انجام شود.کساني که وقت بيشتري دارند مي توانند شب اين مرحله را کار کنند وديگران فرداي روز روخواني.
اين مرحله از حفظ اگر مرحله اول را کامل انجام داده باشيد بسيار آسانتر خواهد بود به اين صورت که تعداد خطوط روخواني شده در صبح، کاملا حفظ شود .آنقدر بايد تسلط پيدا کنيد که براي مرحله سوم که روز بعد است هيچ مشکلي نداشته باشيد واصلا هيچ احتياج به قرآن براي مرحله بعد نداشته باشيد.
گوش دادن به نوار در ابتداي کار اين مرحله توصيه ميشود.
مرور کردن معاني در اين مرحله هم فراموش نشود.
مرحله سوم:
يک روز بعد از مرحله دوم خطوطي را که در مرحله 2 کاملا مسلط شديم را بايد ده بار به صورت کاملا صحيح تکرار کنيم.  اين مرحله حکم حکاکي محفوظات بر حافظه شماست.
مرور کردن معاني در اين مرحله هم فراموش نشود.
به اين ترتيب شما 3 مرحله براي حفظ چند خط معين را پشت سر گذاشته ايد.
بعد از گذشتن از اين 3 مرحله ديگر هيچ احتياجي به نوار نداريد واصلا براي تکرار ازنوار استفاده نکنيد .
يک نکته مهم در حفظ ،اتصال آيات و صفحات در حافظه به يکديگر است که اين فقط ميسر نمي شود مگر با تکرارزياد دو آيه  يا دو آيه آخر و اول دو صفحه  که مي خواهيم به هم اتصال دهيم با هم.
نکته ديگر اينکه اگر تعداد خطوط شما کم است همه را با هم حفظ کنيد ولي اگر زياد است به چند قسمت تقسيم کرده و هر قسمت را مجزا حفظ کنيد بعد اتصال بين قسمت ها را با تکرار براي اتصال  کامل کنيد. 
تکرارمحفوظات:
هميشه گفته ميشود که حفظ قرآن کار مشکلي نيست بلکه نگه داشتن محفوظات در طول زمان کار دشواري است پس شما بايد يک برنامه براي تکرار محفوظات خود داشته باشيد که شامل محفوظات جديد و قديمي تر شماست،اين مرحله به ابتکار شما احتياج دارد که بتوانيد محفوظات خود را بر اساس تسلطي که داريد بخش بندي کنيد و در مدت زمان خاصي دوره کنيد.شما حتي اگر حافظ کل شويد وتسلط هم داشته باشيد بايد حداقل يک ماه يکبار کل محفوظات شما دوره شود،يعني روزي يک جزء که البته فقط روزي نيم ساعت وقت مي خواهد.شما در طول دوران حفظ دو بخش تکرار داريد يکي محفوظات جديد ويکي محفوظات قديم :
ميرويم از روزي که مرحله سوم چند خط معين را  پشت سر گذاشتيد شروع مي کنيم بعد از اين روز تا ده روز ،روزي يکبار بايد اين چند خط که در سه مرحله حفظ شده اند و کامل شده اند تکرار شوند.
بعد از اين ده روز تکرار اين چند خط بايد به 5 روزي يکبار و بعد از مدتي که بستگي به کار شما دارد ،به 15 روز يکبار وبعد در نهايت به 30 روزي يکبار برسد.
اين يک برنامه کلي و جامع از تکرار يک حفظ جديد از چند خط معين است که البته بعد از اينکه تکرار به 30 روز يکبار رسيد ديگر به محفوظات قديم تبديل شده وبرنامه آن همراه با محفوظات قديم ديگر ريخته ميشود .مثلا اگر شما 70 صفحه حفظ هستيد و 5 صحفه به مرور، به محفوظات مرحله نهايي رسيده ،محفوظات قديم شما به75 صفحه رسيده که آن را بر 30 روز تقسيم مي کنيم که مشخص ميشود شما بايد هر روز دو صفحه و نيم از محفوظات قبلي را تکرار کنيد ،که اين کار را مي توانيد در ظهر انجام دهيد،وشب را براي تکرار محفوظات جديد_ که در نهايت شد تکرار محفوظات جديدي که کار سه مرحله حفظ آنها تمام شده وبه ده روز ،روزي يکبار آمده اند و تکرار آنهايي که به 5روز و به 15 روز يکبار آمده اند و همه آنها را براي اينکه اشتباه نکنيم بر روي کاغذ ثبت کرده ايم  _مي گذاريم.
نکته خيلي مهم :در حساب کردن محفوظات جديد خيلي حساسيت به خرج ندهيد که مثلا ازاين خط تا اين خط حتما بايد در ده روز خود باشد ،بلکه کمي با کم و زياد کردن روزهاي تکرار خطوط و رند کردن آنها، يک صفحه يا دو صفحه را با هم به ده روز يکبار يا 5 روز يکبار ببريد تا کار حساب کردن براي تکرار محفوظات جديد خسته کننده نشود.
در پايان ضمن اينکه آرزوي موفقيت براي شما ميکنم مي گويم که اين کار توسط خودم و دوستان ديگراجرا شده و کار بسيار موفقي بوده است بنده با اين روش به راحتي ميتوانستم در اوج کارحفظ، هفته اي يک جزء حفظ کنم ،حتي اگر کمي استعداد و علاقه و فراغت بيشتر باشد مي توان به هفته 2 جزء هم رساند،البته اگر بتوانيد در اوج کار خود به هفته اي 10 صفحه حفظ هم برسيد بسيار موفق بوده ايد.اگر حفظ شما به اين صورت زياد شد جمعه ها را براي استراحت و گرفتن نيروي بيشتر فقط برنامه حفظ (هيچ يک از مراحل آن)را نداشته باشيد ولي کار تکرار شما به هيچ عنوان نبايد قطع شود ،حتي در روزهاي اوج گرفتاري زندگي و حتي مريضي،چون بسياري از زحمات شما آسيب مي بيند .
کار خود را هر چند روز يکبار به کسي که از شما کار را بخواهد ارائه دهيد اين کار اعتماد به نفس بالايي به شما مي دهد .
در مواقع تکرار محفوظات فقط قرآن را بسته و در کنار خود داشته باشيد تا اگر کلمه اي را فراموش کرديد بعد از کمي فکر کردن از آن استفاده کنيد.اگر کلماتي يا آياتي را در محفوظات قديم دچار مشکل بوديد يادداشت کنيد و در يک وقت مجزا بيشتر روي آن کار کنيد .
اگر کمي خلاصه بگويم بعد از شروع حفظ و در طول مدت حفظ ،روز شما به سه وعده قرآني که انشاءالله سه وعده غذاي روح شماست تبديل مي شود:
براي کساني که مراحل را در دو روز انجام ميدهند: اول صبح که مرحله اول حفظ يا مرحله سوم حفظ در آن انجام مي شود و ظهر که مثلاوعده تکرار محفوظات جديد  است و شب که مرحله دوم حفظ (که البته يک شب در ميان ميشود) وتکرار محفوظات قديم( که هر شب) است.
براي کساني که مراحل را در 3 روز انجام ميدهند: اول صبح که يکي از مراحل حفظ در آن انجام مي شود  و ظهر که مثلاوعده تکرار محفوظات قديم است و شب که تکرار محفوظات جديد است.
نکته ديگر اينکه در بين وعده هاي تکرار به هيچ عنوان از قرآن استفاده نکنيد و هيچ تکراري نداشته باشيد تا ذهن شما براي وعده بعد آمادگي لازم را داشته باشد.
اگر مراحل حفظ شما و تکرار شما کامل انجام شود و محفوظات در ذهن ملکه شود ديگر به آساني از ذهن شما پاک نمي شود که البته تجربه بوده است که مثلا سوره هايي مثل بقره و آل عمران و نساء که در ابتداي حفظ فرد بوده اند و ملکه شده اند و تا دو سال تکرار نشده بودند بعد از دو سال مراجعت به حافظه بدون کمترين مشکل تکرار شده اند.
اين روش از حفظ را استادم براساس تجربه در طول چندين سال کار مربيگري برروي بيش از 2000 قرآن پژوه به دست آورده است.
کاري که شما انجام ميدهيد خيلي هم سخت نيست فقط علاقه و توفيق مي خواهد.
در بين کار هيچ وقت نا اميد نشويد که نا اميدي از شيطان است.
اگر در مورد مطالب سوالي داشتيد يا در حين انجام کار به مشکلي برخورديد  يا در قسمت نظرات بنويسيد و يااگر پست الکترونيک  داريد ايميل بفرستيد  تا جواب برايتان ايميل شود .
                                        

                                              باتشکر التماس دعا

 

دانلود کتابی در مورد حفظ قرآن از استاد پرهیزکار  ـ پی دی اف ـ            دانلود

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر ۱۳۸۷ساعت 8:52  توسط یار  |